Wij bieden complete webhosting voor een goedkope prijs!

 
 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Mangelot Hosting te Enschede, Kamer van Koophandel 08137001 (“Mangelot Hosting”) en haar wederpartijen (“Klant”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Mangelot Hosting alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

10 April 2014

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1. Aanbod en aanvaarding

1.1. Klant kan via de website van Mangelot Hosting een selectie maken uit de diverse pakketten aan dienstverlening, zoals webhosting, bemiddeling bij registratie van domeinnamen, beschikbaarstelling van SSL-certificaten, installatie van software virtuele servers (“de Diensten”) die Mangelot Hosting bereid is te leveren. Uitsluitend de op de website bij het pakket vermelde omschrijving van de Diensten is bindend.

1.2. Indien Klant via een ander kanaal (zoals telefonisch, per brief of in persoon) een selectie aangeeft van gewenste dienstverlening, zal Mangelot Hosting in een offerte aangeven welke diensten gewenst zijn, welke prijzen hierbij horen en hoe deze diensten worden geleverd.

1.3. De ingezonden selectie uit lid 1 of de acceptatie van de offerte uit lid 2 leidt tot een overeenkomst tussen Mangelot Hosting en Klant op het moment van ontvangst daarvan door Mangelot Hosting. Mangelot Hosting zal Klant een bevestiging per e-mail sturen van ontvangst. Klant kan tot het moment van ontvangst van deze e-mail de overeenkomst annuleren.

1.4. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan Klant binnen zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze ontbinden middels mededeling daarvan aan Mangelot Hosting. Dit recht komt te vervallen zodra Klant een Dienst in gebruik neemt of Mangelot Hosting toestemming geeft werkzaamheden ten behoeve van een Dienst te verrichten. Het recht bestaat niet bij het bemiddelen bij registratie van domeinnamen, aangezien dit altijd direct na aanvraag en met toestemming van Klant wordt verricht.

1.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst op verzoek van Klant worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan. Hetzelfde geldt wanneer verandering in omstandigheden een andere uitvoering noodzakelijk wordt. Mangelot Hosting mag de prijzen hierop eenzijdig aanpassen, maar uitsluitend na overleg met Klant.

 

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Mangelot Hosting zo spoedig mogelijk de Diensten leveren conform de overeenkomst, daarbij rekening houdend met redelijke nadere wensen van Klant. Mangelot Hosting garandeert dat de Diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Daarbij geldt dat levertijden indicatief zijn tenzij anders aangegeven.

2.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Mangelot Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden opereren onder de verantwoordelijkheid en toezicht van Mangelot Hosting.

2.4. Klant zal al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Mangelot Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, tijdig aan Mangelot Hosting worden verstrekt.

2.5. Mangelot Hosting heeft het recht levering van de Diensten op te schorten of beperkt te leveren als blijkt dat Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Mangelot Hosting niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de wet.

2.6. Klant dient bij aangaan van de overeenkomst een werkend e-mailadres op te geven. Mangelot Hosting mag alle mededelingen in verband met de overeenkomst naar dit e-mailadres versturen. Dit e-mailadres dient gedurende de gehele overeenkomst te werken. Indien het e-mailadres wijzigt, dient Klant de wijziging vanaf dit e-mailadres door te geven. Verzoeken voor informatie of inzage in klantgegevens dienen eveneens vanaf dit e-mailadres te gebeuren.

2.7. Mangelot Hosting focust op energiebesparende, ‘groene’ hosting en andere diensten. Zo gebruikt Mangelot Hosting alleen hernieuwbare energiebronnen. Mangelot Hosting streeft continu naar verbetering op dit vlak bij haar dienstverlening. De ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties is leidend in deze.

 

Artikel 3. Ondersteuning door Mangelot Hosting

3.1. Mangelot Hosting zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de website van Mangelot Hosting worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

3.2. Mangelot Hosting zal de benodigde software (zoals VPS omgevingen, Apache, MySQL, etc.) installeren en/of configureren op systemen onder beheer van Mangelot Hosting.

3.3. Overige software dient door Klant zelf te worden geïnstalleerd. Klant zal zorgen dat deze software up-to-date blijft, met name waar het de beveiliging betreft. Op verzoek kan Mangelot Hosting hierbij assisteren, waarbij Mangelot Hosting gerechtigd haar gebruikelijke uurtarief in rekening te brengen. Indien Mangelot Hosting constateert dat Klant niet adequaat de beveiliging van de software bijwerkt, kan Mangelot Hosting ingrijpen conform artikel 5.

3.4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Klant deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Op verzoek kan Mangelot Hosting bepaalde licenties afnemen en overdragen aan Klant, tegen nader overeen te komen vergoeding. Klant vrijwaart Mangelot Hosting voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Mangelot Hosting.

3.5. Wanneer Klant meent dat software niet of niet adequaat werkt (bv. een te lage performance) is Mangelot Hosting bereid dit nader te onderzoeken en een verbeterplan op te stellen. Aan uitvoering van het onderzoek en het verbeterplan zijn kosten verbonden, tenzij blijkt dat de oorzaak van het niet of niet adequaat werken te wijten is aan Mangelot Hosting zelf.

 

Artikel 4. Beschikbaarheid van systemen

4.1. Indien een Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van Mangelot Hosting, zoals bij webhosting, e-mailverzending/ontvangst of toegang tot online software of beheertools, zal Mangelot Hosting zich bij deze Dienst inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Mangelot Hosting opgeslagen gegevens te realiseren.

4.2. Mangelot Hosting biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
Onze pakketten hebben standaard de beschikking over een SLA naar gelang de pakket prijs.

Uptime Garantie en downtime gegevens periodiek:*

(*Indien deze netwerk uptime niet wordt gehaald zal Mangelot Hosting compensatie geven in vorm van extra dataverkeer gebruik of een ander door Mangelot Hosting bepaalde vorm.)

Budget 99%

Dag: 14m 24.0s

Week: 1h 40m 48.0s

Maand: 7h 18m 17.5s

Jaar: 3d 15h 39m 29.5s

Medium 99,5%

Dag: 7m 12.0s

Week: 50m 24.0s

Maand: 3h 39m 8.7s

Jaar: 1d 19h 49m 44.8s

Pro 99,9%

Dag: 1m 26.4s

Week: 10m 4.8s

Maand: 43m 49.7s

Jaar: 8h 45m 57.0

 

4.3. Mangelot Hosting zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden. Echter Mangelot Hosting is hierbij afhankelijk van haar leverancier(s). Daarom is Mangelot Hosting gerechtigd de installatie van een update of patch uit te stellen totdat zij deze afdoende heeft kunnen testen en evalueren.

4.4. Indien toegang tot een administratief account en/of een beheertool overeengekomen is zodat Klant nader overeen te komen aspecten van de Dienst kan beheren, zal Mangelot Hosting aan Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker van Klant gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Mangelot Hosting te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

4.5. Mangelot Hosting zal regelmatig reservekopieën maken van door Klant op systemen van Mangelot Hosting opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Klant maar alleen door Mangelot Hosting gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. Het beschikbaar stellen van de reservekopieën of individuele bestanden daaruit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en tegen betaling van het dan geldende standaardtarief.

4.6. Indien het maken van back-ups als Dienst is overeengekomen zal Mangelot Hosting de gemaakte reservekopieën beschikbaar stellen aan Klant voor onbemiddelde toegang.

4.7. Klant is verplichting de overeengekomen maxima voor dataverkeer, opslagruimte en/of processorcapaciteit te respecteren. Bij overschrijding is Mangelot Hosting bevoegd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken of te blokkeren, dan wel om een extra bedrag in rekening te brengen, conform de dan geldende bedragen voor extra processorcapaciteit, dataverkeer of opslagruimte. Mangelot Hosting zal de klant tijdig waarschuwen alvorens de extra gebruikte capiciteit in rekening te brengen.

4.8. Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Mangelot Hosting draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

 
Artikel 5. Gedragsregels omtrent inhoud[/title]

5.1. Klant mag geen informatie opslaan of verspreiden in strijd met de wet of de algemene voorwaarden.

5.2. In het bijzonder mag Klant geen informatie opslaan of verspreiden die strafbare vormen van pornografie betreft, dan wel smadelijk, lasterlijk, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.

5.3. Het is Klant verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of software, al dan niet via de systemen van Mangelot Hosting, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Mangelot Hosting, overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.

5.4. Mangelot Hosting kan logs en registraties bijhouden van het gebruik van de Diensten teneinde de goede werking van haar systemen te kunnen meten en om overtredingen van dit artikel te kunnen signaleren. Mangelot Hosting zal echter geen logs bijhouden omtrent individueel uitgaand e-mailverkeer zonder aparte toestemming van Klant.

5.5. Indien naar het oordeel van Mangelot Hosting sprake is van overtreding van dit artikel, is Mangelot Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het “Notice en takedown”-beleid zoals op de website van Mangelot Hosting vermeld. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie of het uitschakelen van software. Mangelot Hosting zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen in het kader van dit artikel. Indien Mangelot Hosting kosten moet maken om een overtreding te beëindigen of de impact te beperken, worden deze op Klant verhaald.

5.6. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, en deze derde een reëel belang heeft bij afgifte van persoonsgegevens van Klant of een gebruiker van een Dienst, is Mangelot Hosting voorts gerechtigd deze persoonsgegevens aan deze derde beschikbaar te stellen. Mangelot Hosting zal in deze situatie een belangenafweging maken en indien haalbaar Klant vooraf informeren over haar voornemen hiertoe. De te volgen procedure staat uitgewerkt in het Notice-Takedownbeleid van Mangelot Hosting en is inzichtelijk voor elke klant.

 

Artikel 6. Experimentele software

6.1. Mangelot Hosting kan bij wijze van experiment bepaalde software beschikbaar stellen als dienst. Het staat Klant vrij hier al dan niet gebruik van te maken.

6.2. Indien Klant ervoor kiest deze software te gebruiken, begrijpt en aanvaardt Klant daarmee dat de software experimenteel is en zonder enige garantie of aanspraak op juist functioneren of beschikbaar zijn wordt aangeboden.

6.3. Mangelot Hosting mag op ieder moment en zonder nadere wijziging de experimentele software uitbreiden, wijzigen of het aanbod daarvan staken. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, ongeacht hoe lang de software beschikbaar is en ook als Klant heeft laten weten de experimentele software te willen blijven gebruiken.

6.4. Op verzoek kan experimentele software als onderdeel van een Dienst worden opgenomen. In dat geval geldt niet langer het in dit artikel bepaalde. Mangelot Hosting zal in dat geval vooraf een offerte voor de kosten hiervan uitbrengen, welke Klant dient te accorderen om de experimentele software onderdeel van een Dienst te maken.

 

Artikel 7. Domeinnamen, IP-adressen en SSL-certificaten

7.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of de uitgevende certificerende instantie. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning. Mangelot Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.2. Mangelot Hosting is gerechtigd voor de bemiddelingsdienst en de dienst van het in gebruik nemen van de domeinnaam, het IP-adres of SSL-certificaat administratiekosten te rekenen. Deze worden vooraf gemeld.

7.3. Uitsluitend de bevestiging van Mangelot Hosting, waarin vermeld wordt dat een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat is toegekend, of de ingebruikname daarvan ten behoeve van een Dienst, is bewijs van toekenning. Een factuur van Mangelot Hosting voor aanvraag of bemiddeling is geen bevestiging van registratie.

7.4. Mangelot Hosting zal zorgen dat door Klant via Mangelot Hosting toegekende domeinnamen, IP-adressen en/of SSL-certificaten voor de Diensten bruikbaar en beschikbaar zijn conform artikel 4. Klant vrijwaart en houdt Mangelot Hosting schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat namens of door Klant.

7.5. Mangelot Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam, IP-adres en/of SSL-certificaat of voor het feit dat een domeinnaam of IP-adres door een derde wordt overgenomen en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mangelot Hosting.

7.6. Tenzij anders overeengekomen wordt een IP-adres slechts ingezet voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van Klant. IP-adressen kunnen worden gedeeld met andere klanten van Mangelot Hosting, behalve als de aard van de dienst het niet toelaat of wenselijk maakt. Klant kan een IP-adres niet opeisen of meenemen tenzij dat expliciet schriftelijk is afgesproken. Voorts is Mangelot Hosting gerechtigd IP-adressen te wijzigen als dat noodzakelijk is voor een goede levering van de betreffende Dienst(en).

 

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ter beschikking gestelde werken (zoals software, scripts, teksten of afbeeldingen) berusten uitsluitend bij Mangelot Hosting of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

8.2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk wordt overgedragen van Mangelot Hosting naar Klant, behoudt Mangelot Hosting een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit laat onverlet de plicht van Mangelot Hosting om vertrouwelijke informatie van Klant vertrouwelijk te behandelen.

8.3. Alle gebruiksrechten voor ter beschikking gestelde werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Prijzen en betaling

9.1. Klant zal jaarlijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan Mangelot Hosting. Variabele bedragen dienen maandelijks bij achterafbetaling te worden voldaan aan Mangelot Hosting. Mangelot Hosting zal voor de door Klant verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Klant. Mangelot Hosting verstuurt elektronische facturen tenzij anders overeengekomen.

9.2. Indien Klant meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Mangelot Hosting te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Mangelot Hosting de melding heeft onderzocht. Indien Mangelot Hosting na onderzoek concludeert dat de betwisting onterecht was, dient Klant binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.3. De betalingstermijn van facturen van Mangelot Hosting is 14 dagen na de factuurdatum. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.4. Mangelot Hosting is gerechtigd de gehanteerde tarieven eens per kalenderjaar aan te passen. Mangelot Hosting zal Klant hiervan ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het moment dat deze in werking treedt.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2. Mangelot Hosting zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Mangelot Hosting, tenzij Klant hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Mangelot Hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. In dat geval zal Mangelot Hosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt en, indien mogelijk, de klant van dit verzoek op de hoogte brengen.

10.3. Mangelot Hosting behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Mangelot Hosting is slechts aansprakelijk jegens Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

11.2. Iedere aansprakelijkheid van Mangelot Hosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

11.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de zes maanden voorafgaand aan de maand waarin de schade is ontstaan. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mangelot Hosting.

11.4. De aansprakelijkheid van Mangelot Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Mangelot Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mangelot Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mangelot Hosting in staat is adequaat te reageren.

11.5. In geval van overmacht, dat wil zeggen iedere gebeurtenis waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mangelot Hosting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor voor een minimumtermijn van één jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met wederzijds goedvinden.

12.2. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van dertig dagen steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

12.3. Indien Klant een consument is, wordt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst na de minimumtermijn stopgezet, tenzij klant heeft besloten voor een verlenging van de bestelde diensten voor een nieuwe minimumtermijn van één jaar.

12.4. Bij opzegging bedoeld in het vorige lid zal Mangelot Hosting eventueel vooruit betaalde maar door opzegging onverschuldigd geworden bedragen terugbetalen.

 

Artikel 13. Wijzigingen in overeenkomst

13.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

13.2. Mangelot Hosting is eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens dertig dagen voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Klant.

13.3. Indien Klant binnen deze periode bezwaar maakt, zal Mangelot Hosting overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Klant. Indien Mangelot Hosting bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

13.4. Mangelot Hosting mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Klant geen bezwaar maken.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mangelot Hosting gevestigd is.

14.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

14.4. De door Mangelot Hosting ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

14.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Mangelot Hosting steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.