Wij bieden sinds 2004 webhosting voor de goedkoopste prijs!

 
 

Gebruikers voorwaarden

 

Gebruikers voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Mocht u niet met deze voorwaarden instemmen, dient u voorts geen gebruik te maken van deze website. Mangelot Hosting behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op deze pagina te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze gebruiksvoorwaarden.

 

Inhoudelijke aspecten van deze website

Het materiaal dat via deze site ter beschikking wordt gesteld, wordt aangeboden zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend. Mangelot Hosting garandeert niet dat het materiaal, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot consumentenervaringen en -beoordelingen, vrij is van fouten dan wel lasterlijk, beledigend of anderszins schadelijk materiaal. Mangelot Hosting behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Auteursrechten

Geen van de logo’s, teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mangelot Hosting worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd.

 

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website, gebruik(en): alle denkbare handelingen, u: de gebruiker (bezoeker) van de website, de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Het maken van kopie\’s door middel van fotokopie, schermafdruk, of enige andere duplicatie van onze website of delen ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de controle op de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot consumentenervaringen en -beoordelingen, die op deze website staat. In geen geval is Hostingbedrijven.nl aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een contractuele handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Het voorgaande geldt zelfs indien wij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte zijn gesteld. Evenmin is Hostingbedrijven.nl aansprakelijk voor eventuele claims van derden.

 

Vrijwaring

U stemt ermee in ons te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims, verliezen, aansprakelijkheden, schaden en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.